Profile: Locust

Personal background
Witam, Hello, Hallo, Helo³, Hi...Mieszkam w Kêtach w pude³ku kartonowym pod mostem numer 23/3d os. Kartonowe. Mam komputerek jak na ludzi ¿yj¹cych w kartonach bardzo "SYBKI". AMD DURON 600, DIMM SDRAM 128 (w tym jedna 64 ma pc133, druga pc100)...tyle...

Pozdrawiam wszystkich ludzi
Thoughts about SETI and SETI@home
no by³a pora na ufoki, teraz pora na inne badania - co myœle o tym projekcie?
Strasznie siê qurde sypie ca³y ten system, m.i. praktycznie na ¿adn¹ stronê nie da siê wejœæ, a co najgorsze wys³a³em co najmniej 3 pakiety i w profilu nic, lipa!
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile 
©2024 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.