Profile: Sturmovik

Personal background
Mieszkam w Polsce okolice Lodzi, mam 18 lat i jako tako jeszcze siê ucze.
Astronomia zawsze by³a moj¹ pasj¹. Teraz kiedy mam juz sta³y dostep do netu postanowi³em przy³¹czyæ siê do programu SETI. Dla mnie to naprawde bardzo du¿o moc wziac udzia³ w takim programie. Oprocz astronomi interesuje sie militari¹. Co jest dla mnie najwazniejsze? Milosc - prawdziwa, szczera, ktora nigdy sie nie konczy, ot takie czyste dobro.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team olympusclub.pl 
©2024 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.