Profile: Fobek

Personal background
I live in Opole - Poland country. I am a ham radio operator since 1973, My call is SP6GIY - first category (all band). I like telegrafy (CW). My hobby is electronics, computers and astronomy.
Thoughts about SETI and SETI@home
Jest to wspania³a frajda braæ w tak wielkim przedsiêwziêciu. Projekt ten chyba jest jedynym w swoim rodzaju, który tak wszyscy z wielkim entuzjazmem bez jakichkolwiek korzyœci materialnych bior¹ udzia³. ¯y³ka wspó³zawodnictwa dodaje nam wigoru do tej zabawy. Jeszcze gdyby ten start by³ lepszy :) ale co tam w obec tak wielkiego kosmosu który jeszcze musimy przebadaæ. A wiêc grzejmy te nasze maszynki moœci panie i panowie!
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team TERAVICO-POLAND 
©2024 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.