Profile: socrate

Personal background
Czesc.. Mam na imie Karol. Mieszkam w Dêbicy w woj. Podkarpackiem. Mam 17 lat ( w pazdzierniku 18:)... i narazie ucze sie jeszcze w moim LO. Interesuje sie przestrzenia kosmiczna, astronomi± i wszystkim z nia zwi±zanym. Poza tym : Muzyka w stylu np. Radiohead, U2, The Verve, Bush, Pink Floyd...Sportem ( Siatkówka, trenuje i bardzo lubie karate, pi³ka no¿na )...motoryzacj±, filmem, ksi±zkami szczególnie SF i Fantastyka ( ulubiona to ,,W³adca Pier¶cieni,, Tolkiena )...sztuk± (szczególnie malarstwo)...histori±, geografi± i lubie jêzyki obce..jak narazie dobrze znam tylko Angielski. Lubie zmiany na lepsze i kiedy ludzie na których mi zalezy spe³niaja swoje marzenia.Lubie spotykaæ sie z przyjació³mi i poznawaæ nowych ludzi. Nienawidze nierówno¶ci na ¶wiecie. Tego ze jedni ¿yj± w luksusie a inni umieraj± z g³odu...Mam nadzieje ze kraina szcze¶liwo¶ci, gdzie ka¿dy jest happy ,,Zooropa,, o której opowiada piosenka zespo³u U2 naprawde istnieje:) by³o by cool :)Chêtnie pozna³bym nowych ludzi: piszcie maile, ... mój numer gg to 2883797, mail karol110@o2.pl
Thoughts about SETI and SETI@home
Interesowa³em sie rzeczami które mozna odkryæ a teraz sa nieznane od zawsze. To budzi fascynacje, rodzi domys³y i rozwija wyobra¼nie. Poniewa¿ na ziemi niewiele zosta³o do odkrycia swoja uwage zwróci³em na kosmos ;)...Poniewa¿ aby co¶ odkryæ nowego albo cos nowego wynale¶c najpierw nalezy nauczyc sie tego co jest juz znane i od czego¶ zacz±æ postanowi³em zdobywaæ wiedze w tym zakresie i zainteresowa³em sie programem SETI . Nie po to ¿eby sie przekonac o istnieniu pozaziemskich cywilzacji ( my¶le, ze jest tak na 100% ) ale po to by pomóc w udowodnieniu naszej racji innym ludziom.Uwa¿am ze projekt jest ¶wietnym pomys³em i ze istnieje duza szansa na sukces projektu.
ad 3. .. :) - s±dze, ze istniej± - Wszech¶wiat jest zbyt duzy , ogromny , o niewyobrazalnej wielko¶ci zeby¶my byli w nim sami. Jestem tego pewny i zgadzam sie z opini±, ze w przeciwnym razie by³oby to ogromne marnotrawstwo przestrzeni.My¶le, ze to czy je odkryjemy, lub czy one nas znajda jest kwesti± czasu...Chocia¿ t± my¶l móg³bym rozwin±æ odno¶nie tera¿niejszo¶ci..pomine ten temat ;)...Kozy¶ci i zagro¿enia jakie mog± wynikn±c dzieki programowi SETI s± oczywiste..program jest s³uszny i konieczny!!!.Co do tego czy sami powinni¶my wysy³ac takie sygna³y mam pewne w±tpliwo¶ci jednak ogólnie rzecz bior±c to zeby przy¶pieszyæ ewolucje naszej planety i nas kontakt z ina cywilizacja móg³by byc niezwykle cenny.mogli by¶my zyskaæ od nich wielk± wiedze. Pytanie polega na tym czy chcemy i czy jeste¶my na to gotowi. Z tym mog³o by byc tak jak z puszk± Pandory... nie wiem czy potrzeba w ten sposób przy¶pieszaæ naszej ewolucji - jednak próbowaæ trzeba i trzeba do odkryæ poniewa¿ to najwazniejsze pytanie ludzko¶ci w stylu: ,,czym jestem?,, ,,sk±d sie wzi±³em?,, i ,,dok±d zmierzam?,,...
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team None 
©2024 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.