Profile: Snower

Personal background
Mam na imiê Robert
Mieszkam w Gdañsku
mam 15 lat
Uwielbiam patrzeæ w gwiazdy
Thoughts about SETI and SETI@home
1.O programie SETI@Home dowiedzia³em siê od mojego Wujka
2. Uczestniczê w projekcie poniewa¿ chcê siê przyczyniæ do odkrycia obcej inteligencji.Uwa¿am ¿e projekt jest bardzo przemy¶lany i trafny , poniewa¿ gdyby to by³o robione na 10
komputerach to by nic nie da³o a tak mo¿na pomóc.
3.My¶lê ¿e gdy w kosmosie isteli by tylko nasza rasa ludzka to ca³y ten wszech¶wiat by³by strasznie nudny i poco by go odkrywaæ.Co do pytania czy sami powinni¶my wysy³aæ sygna³y umo¿liwiaj±ce wykrycie nas przez inne cywilizacje.Jestem za tak mo¿e inna cywilizacja ta¿ szuka nowych istot.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team None 
©2024 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.