Join BOINC@Poland

Message boards : Team Recruitment Center : Join BOINC@Poland

To post messages, you must log in.

AuthorMessage
Profile Bober [B@P]
Volunteer tester
Avatar

Send message
Joined: 2 Feb 03
Posts: 2
Credit: 41,555
RAC: 0
Poland
Message 503875 - Posted: 16 Jan 2007, 3:19:09 UTC

Let me introduce the one and only...


BOINC@Poland is a multiproject team. We are the top Polish team overall and in most projects. Our webpage contains loads of useful materials, hot news from the BOINC world and a flourishing forum (and we do have an English topic here – if you want to be the first guest to write there – hurry up ;) ), where no question remains without reply. B@P is #83 in the world. And yes, we are approaching ;)
Although we are the Polish team, we invite You, wherever You come from.

Join us! You won't regret it!BOINC@Poland jest pierwszym prawdziwie wieloprojektowym Polskim zespo³em. Umo¿liwiamy liczenie pod jedn¹ nazw¹ we wszystkich aktywnych projektach BOINC. W wiêkszoœci z nich jesteœmy na pierwszym miejscu w Polsce.
Na naszej stronie znajdziesz du¿o ciekawych materia³ów o BOINC i poszczególnych projektach, najnowsze wiadomoœci ze œwiata obliczeñ rozproszonych oraz bardzo dynamiczne forum, na którym ¿adne pytanie nie zostaje bez odpowiedzi.
Zajmujemy pierwsze miejsce w Polsce i 83. na œwiecie!
BOINC@Poland- W kwestii liczenia mamy najwiêcej do powiedzenia.

Do³¹cz, a nie po¿a³ujesz.

ID: 503875 · Report as offensive
Profile Bober [B@P]
Volunteer tester
Avatar

Send message
Joined: 2 Feb 03
Posts: 2
Credit: 41,555
RAC: 0
Poland
Message 527407 - Posted: 6 Mar 2007, 23:55:57 UTC - in response to Message 503875.  

Nie liczcie sami. Przy³¹czcie siê do nas!
ID: 527407 · Report as offensive

Message boards : Team Recruitment Center : Join BOINC@Poland


 
©2017 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.