.:: Bulgarian SETI Team ::.

Message boards : Team Recruitment Center : .:: Bulgarian SETI Team ::.
Message board moderation

To post messages, you must log in.

AuthorMessage
Profile Voodoo / Borislav M. Borisov
Avatar

Send message
Joined: 15 Mar 02
Posts: 1
Credit: 76,846
RAC: 0
Bulgaria
Message 337566 - Posted: 15 Jun 2006, 11:05:20 UTC
Last modified: 15 Jun 2006, 11:26:57 UTC

Äîáðå äîøëè â Áúëãàðñêîòî ïðîñòðàíñòâî íà ïðîåêòà...
Ïðåñúäèíåòå ñå êúì èäåÿòà...

Åëàòå â: Bulgarian SETI Team


Èñòèíàòà å íÿêúäå òàì...
ID: 337566 · Report as offensive

Message boards : Team Recruitment Center : .:: Bulgarian SETI Team ::.


 
©2018 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.