Wos is den des fir an schmarrn


log in

Advanced search

Message boards : Number crunching : Wos is den des fir an schmarrn

Author Message
Profile dunklesHefeweizen
Send message
Joined: 3 Apr 99
Posts: 2
Credit: 0
RAC: 0
Message 10335 - Posted: 20 Jul 2004, 14:41:04 UTC

schauts bubn das was arbeit und spielts net den ganzen dag am compi rum

Message boards : Number crunching : Wos is den des fir an schmarrn

Copyright © 2016 University of California